O projekcie "eSzkoła - Moja Wielkopolska"

Charakterystyka projektu

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania 
w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną.

Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

Wsparcie ze strony Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sprawują opiekę merytoryczną i naukową w zakresie opracowania programów szkoleń dla nauczycieli i materiałów szkoleniowych, konsultacji dla nauczycieli w doborze tematyki projektów, a także doradztwa w zakresie metodyki i prowadzenia zajęć z grupą projektową w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym działaniem jest przeprowadzenie 32 wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów i nauczycieli wytypowanych szkół. W wykładzie będą uczestniczyli wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt - wybrana reprezentacja w sposób bezpośredni - na sali wykładowej, a reszta dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej przez Internet. Wykłady te zostaną zarejestrowane na nośnikach cyfrowych.

Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się wizyty członków rady naukowej w szkołach uczestniczących w projekcie.

Co projekt wniesie do szkoły...

Realizacja projektu, która obejmie corocznie trzy grupy uczniów, w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie, spowoduje upowszechnienie kształcenia przez rozwiązywanie problemów oraz metodę projektów jako sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych. W przyszłości może się to przyczynić do intensywniejszego wykorzystywania wspomnianych strategii na lekcjach przedmiotowych. Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Projekt nie tylko przyniesie poprawę wyników w egzaminach zewnętrznych. Zapewni także zbiór materiałów cyfrowych, wypracowanych przez uczniów, materiałów związanych przede wszystkim z Wielkopolską.

Co projekt może dać uczniom...

Uczniowie zwiększą swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Doświadczenie pracowników Uniwersytetu podpowiada, że swoboda w wyborze tematów, określanie celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów to czynniki zdecydowanie wpływające na traktowanie uczenia się przez uczniów jako osobistego wyzwania, zwłaszcza życiowego. Osiągnięcia w ramach pracy pozalekcyjnej wpłyną na osiągnięcia szkolne uczniów.

Przede wszystkim jednak na skutek dozy swobody i samodzielności uczniowie, którzy dotąd mieli niskie osiągnięcia, mogą wykazać się nieodczytanymi dotąd zdolnościami i zainteresowaniami przyrodniczymi i matematycznymi.

Zdecydowanie zwiększy zakres dostrzeganych powiązań między przedmiotowych w naukach przyrodniczych i matematyce, ale także powiązań tych dziedzin nauki ze sztuką, językiem polskim czy językami obcymi.

Niewątpliwie działanie zaplanowane w projekcie wpłyną także na wzrost popularności samych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt realizowany jest przez: